پست های تگ شده "خرید تخت برقی"

شاید شما هم بار ها در هنگام افتتاح یک بیمارستان شنیده باشید که هنگام نام بردن آن می گویند بیمارستان چندین تخته افتتاح شد. این به آن معناست که تعداد تخت ها به عنوان یک کمیت می تواند در روند خدمت رسانی بخش های مختلف بیمارستان بسیار موثر باشد.

X